لینک های دسترسی

واشنگتن پست: "رهبران افغان روابط شان را با حامد کرزی قطع میسازند"


واشنگتن پست، در مورد هشدار امر الله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در بارۀ توافق سیاسی و مصالحه با طالبان مطلبی نوشته است.

به قول روزنامه، امر الله صالح که برای شش سال به حیث رئیس امنیت ملی ادارۀ رئیس جمهور کرزی کار کرده است، با راه اندازی تبلیغات، افغانان را هشدار میدهد که رئیس جمهور کرزی با از دست دادن باور در کار مبارزه با طالبان به گونۀ غیر محتاطانه با شورشیان معاملۀ سیاسی میکند.

لاس انجلس تایمز: "پول های ایالات متحده در پروژه های افغانستان به هدر میرود".

در این مطلب روزنامۀ لاس انجلس تایمز از زبان یک مفتش امریکایی آمده است که پول های مالیه دهنده گان امریکایی در افغانستان بر باد داده میشوند.

به قول روزنامه آرنولد فیلد، مفتش امریکایی عالی رتبۀ دولتی نهاد های امریکایی را در اعمار مکان های مجلل و مغلق برای نیرو های افغان در افغانستان انتقاد کرده است.

در حالیکه ایالات متحدۀ امریکا ملیارد ها دالر را به خاطر تقویت و پایداری حکومت مرکزی افغانستان به مصرف میرساند، این مفتش امریکایی میگوید که تسهیلات اعمار شده از سوی نیرو های امریکایی برای افغانان، ضیاع پول مالیه دهنده گان امریکایی است.

به قول روزنامه، در حالیکه حمایت از جنگ افغانستان در بین امریکائیان رو به کاهش است، نگرانی در مورد به هدر رفتن پول مالیه دهنده گان امریکایی در افغانستان، روز افزون میباشد.

در این مطلب آمده است که افغانستان، در آینده بدون کمک مالی ایالات متحدۀ امریکا از این تسهیلات نظامی توانایی استفاده را نخواهند داشت.

روزنامۀ لاس انجلس تایمز در مطلبی دیگری نوشته است که بودجۀ پیشنهاد شدۀ ادارۀ بارک اوباما به خاطر تمویل جنگ در افغانستان، در حالی حمایت سنای اینکشور را به دست آورد که پیشنهاد مالی به خاطر برنامه های داخلی ایالات متحدۀ امریکا از سوی سنای آنکشور رد شده است.

در این مطلب آمده است که سنای ایالات متحدۀ امریکا با پیشنهاد بودجۀ ۳۳ ملیارد دالر امریکایی در راستای ازدیاد عساکر امریکایی در افغانستان، موافقت کردند. در کنار آن پرداخت چهار ملیارد دالر امریکایی دیگر را به وزارت خارجۀ امریکا به خاطر کمک و همکاری های غیر نظامی برای افغانستان به تصویب رساندند.

XS
SM
MD
LG