لینک های دسترسی

اعتصاب محبوسین در زندان پلچرخی پایان یافته است و کسانی که دست به اعتصاب زده بودند از صفوف سایر زندانیان جدا شده، و به محل دیگری انتقال یافته اند.

شماری از زندانیان پلچرخی از چندین روز به این طرف در اعتراض به عدم رسیده گی به دوسیه های شان دست به اعتصاب زده و حتی دهن های خود را دوخته بودند.

جنرال خان محمد، فرمانده زندان پلچرخی روز چهارشنبه به رسانه ها گفت شماری از زندانیان تلاش داشتند سایر محبوسین را علیه حکومت تحریک کنند.

خان محمد افزود"ده نفر بودند، اعتصاب شان پایان یافته، مشکل محاکم اینها نداشتند، بلکه مشکل چیزی بود که خود شان ایجاد کرد بودند، اینها اعمال ضد دولتی را انجام میداند، خلاف دولت شعار میدادند و اکثراً محبوسین را تحریک میکردند، بناً رهبری تصمیم گرفتند که اینها را از صفوف جدا بکنند و در یک جای دیگر ببرند، من این را هم رد نمیکنم که در هفته دو نفر ، سه نفر در طول هفته دست به اعتصاب می زنند."

زندانیان در تماس تیلفونی با رسانه از عدم اجرای حکم هشت ثور رئیس جمهور شکایت کرده می گویند، حتی با وجود ختم میعاد حبس، آنها در زندان به سر می برند و مسئولین از آنان به عنوان جریمه، پول اخذ می کنند.

XS
SM
MD
LG