لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت ها و آمادگی ها به لویه جرگه مشورتی


بیش از ۲۵۰۰ تن در لویه جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد
در حالی که مقام های کمیسیون تدویر لویه جرگه مشورتی از نهایی شدن آماده گی ها برای برگزاری جرگه مشورتی خبر میدهند، هزارها تن با برگزاری این جرگه و امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا مخالفت نشان دادند.

حدود پنج هزار نفر به روز یکشنبه در کابل در "جرگه یی علما" گردهم آمدند و با پایگاهای نیروهای خارجی در افغانستان ابراز مخالفت ورزیدند.

وحید مژده، سخنگوی جبهه وحدت ملی که برگزارکنندهء این نشست بود، گفت متن توافقنامه امنیتی به دست آنان رسیده و در آن منافع امریکا بر افغانستان رجحان دارد.

آقای مژده از شرکت کننده گان لوی جرگه مشورتی و شورای ملی خواست تا این سند را امضا نکنند.

" خواهش ما از نهاد های مهم دولتی مثل پارلمان افغانستان و اعضای لویه جرگه این است که اگر شما این سند را امضا کنید، نام شما در تاریخ افغانستان به عنوان خیانت کاران بزرگ ثبت خواهد شد."

اشتراک کنندگان جرگه علما همچنان با مصؤونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان، به شدت مخالفت نشان دادند.

آمادگی ها برای لویه جرگه

در این حال مسؤولین کمیسیون تدویر لویه جرگه مشورتی می گویند که توافقنامه امنیتی را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده اند و قرار است در جرگه مشورتی به شرکت کنندگان عرضه گردد.

عبدالخالق حسینی پشهء، سخنگوی کمیسیون تدویر لویه جرگه مشوروتی در این مورد به رادیو آشنا گفت، "تمام مواد قرارداد با سه زبان تسهیل می شود، هم به پشتو، هم به دری و هم به انگلیسی و کسانی که در این لویه جرگه اشتراک می کنند به هرکدام شان جدا جدا داده می شود و سر هر بند آن بحث میکنند و تصمیم میگیرند."

آقای حسینی گفت شمار معدودی از افغان ها با برگزاری لویه جرگه مشورتی مخالفت نشان داده اند، اما جرگه در آخرین هفتهء ماه عقرب برگزار خواهد شد.

بیشتر از ۲۵۰۰ نفر در لویه جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG