لینک های دسترسی

اشتراک در لاتري ويزه


اشتراک در لاتري ويزه

کسانيکه ميخواهند براي اشتراک در بدست آوردن ويزه لاتري ثبت نام کنند ميتوانند درخواست هاي خود را تا ظهر چهارم دسامبر سال ۲۰۰۵ از طريق صفحه انترنت يا کمپيوتري ارسال دارند.

نشرات دري راديو آشناي صداي امريکا براي ايجاد سهولت در مورد شرايط و ايجابات درخواست دهندگان ، اطلاعات مفصل را در نشرات صبحانه به وقت افغانستان تا ختم موعد ان تقديم ميکند

متن دري انرا در ويب سايت دري صداي امريکا در بخش افغانستان گنجانيده ايم. آدرس ويب سايت دري.

www.voanews.com/dari

براي اشتراک در لاتري ويزه و تکميل درخواستي لطفاً براين آدرس انترنيت کليک نمائيد.

www.dvlottery.state.gov


XS
SM
MD
LG