لینک های دسترسی

اظهارات تکذبيه  وزير خارجه هند در برابر اتهام  هيت تحقيق ملل تحد


نتوار سينگ وزير خارجه هند ميگويد نه خودش و نه حزب سياسي کانگرس او از معاملات وابسته به پروگرام فروش نفت عراق در بدل خريداري مواد مورد نيازمردم آن کشور بهره و سودي نبرده اند . سينگ در بيانيه اي که بروز شنبه در تيليوزيون هند بروز شنبه ايراد کرد تقاضا هاي احزاب مخالف را مبني بر اينکه عهده اش را در مقابل اين اتهامات ترک گويد رد کرد . وزير خارجه هند گفت از اعتماد کامل من موهن سينگ صدراعظم هند و سونيا گاندي ، رئيس حزب کانگرس برخوردار است . در راپور ملل متحد که هفته قبل به نشررسيد گفته شده که رژيم صدام حسين ۱٫۸ ميليارد دالر را از پروگرام فروش نفت عراق که هدف از کمک بن مردم فقبفقير بي بضاعتت عراق ود مخفيانه اخذ کرده است . بسياري از افراد خصوصي و گروه هاي سياسي که به طرح صدام اجازه دادند بدون چالش پيشرفت کند در بدل اين عمل از مفاد و عوايد فروش نفت عراق بهره مندشده اند .

XS
SM
MD
LG