لینک های دسترسی

کروئيشا و آذربايجان با قواي تحت رهبري لتوانيا  درباز سازي افغانستان کمک خواهند کرد


مامورين وزارت دفاع لتوانيا ميگويند کروئيشا و آذربايجان با تيم باز سازي تحت رهبري لتوانيا مربوط ناتو در ولايت غور يکجا خواهد شد.

مامورين گفتند کروئيشا کارشناسان ماين پاکي را بان منطقه خواهد فرستاد. آنها علاوه کردند که با آذربايجان يک موافقۀ مقدماتي را امضا کرده اند که باساس آن آذربايجان داکتران نظامي را بان ولايت خواهد فرستاد.

قواي دنمارکي و کارشناسان آيسلندي در حال حاضر در تيم بازي سازي ولايتي کار ميکنند.

هدف عمدۀ اين تيم در ولايت غور فراهم نمودن امنيت و کمک در کار هاي باز سازي ميباشد.

XS
SM
MD
LG