لینک های دسترسی

محاکمۀ صدام حسين تا فردا ملتوي شد


تازه ترين جلسۀ محاکمۀ صدام حسين، رهبر سابق عراق صرف چند ساعت بعد ازانکه در غياب صدام از سر گرفته شد، تا روز پنجشنبه ملتوي گرديد.

همچنان چهار تن از هفت همراۀ صدام حسين که از اشتراک در جلسۀ امروز امتناع ورزيدند، در جلسۀ امروزي غايب بودند.

يک شاهد بمحکمه گفت قواي امنيتي عراق او را به تعقيب يک سؤ قصد ناکام عليۀ صدام حسين در سال ۱۹۸۲ توقيف و شکنجه کرد.

او ادعا کرد که قواي امنميتي بهدايت برزان ابراهيم، برادر اندر صدام و رئيس سابق استخبارات او عمل ميکرد. او گفت که چندين عضو فاميل او کشته شدند.

صدام و همراهانش با رابطه به قتل بيش از ۱۴۰ شيعه در قريۀ دوجيل در سال هاي ۱۹۸۰ در قبال يک سؤ قصد ناکام عليۀ صدام، محاکمه ميشوند.

وکلاي مدافع ميگويند تا وقتي با جلسات مقاطعه ميکنند که يک قاضي جديد تعيين گردد. آنها رؤف عبدالرحمن، قاضي جديد را که کرد است عليۀ مؤکل شان تبعيض نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG