لینک های دسترسی

اعلام آتش بس يکجانيه سه ماهه شورشيان مائوئيست


شورشيان مائوئيست يک آتش بس يکجانيه سه ماه را بعد ازآن اعلام نمودند که جي پي کويرالا صدراعظم آيندۀ نيپال تضمين نمود پارلمان جهت تسويد قانون اساسي جديد آنکشور، انتخابات يک شورا را برگزار نمايد.

پراچاندا رهبر شورشيان مائوتيست طي اعلاميه يي گفت جنگجويان مائوئيست از حمله بر اهداف حکومت خودداري خواهند نمود و اضافه نمود آنها اين آتش بس را اعلام مينمايند تا حمايت حود را از آرزو هاي مردم نيپال براي صلح نشان بدهند.

گيانندرا پادشاه نيپال امروز رسمأ کويرالا را بحيث صدراعظم تعيين نمود. وي از طرف اتحاد هفت حزبي بعد از هفته ها اعتراضات که منجر به اعاده دموکراسي توسط پادشاه شد، نامزد گرديده بود. انتظار ميرود تعيين وي بروز جمعه در اولين جلسۀ پارلمان از سال ۲۰۰۲ بدينسو تأييد گردد.

XS
SM
MD
LG