لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو يک اعلان راديويي را عليۀ کشت کوکنار متوقف ساخت.


ناتو يک اعلان راديوئي را که بنظر ميرسيد بعوض منع کشت کوکنار آنرا تشويق ميکرد ، متوقف ساخته است.

يک سخنگوي ناتو به صداي امريکا گفت اين اعلان درست نوشته نشده و مبهم بود.

اين تصميم مبني بر متوقف ساختن اعلان، بعد ازان اتخاذ شد که شکايت شد که چنين بنظر ميرسد که اعلان ميگويد کشت اين مواد غيرقانوني قابل قبول است.

اين اعلان در ولايت هلمند پخش ميشد که بزرگترين منطقۀ توليد کوکنار جهان است. اين اعلان راديوئي حاکي بود که ناتو براي امحاي کوکنار به افغانستان نيامده است.

در اعلان همچنان گفته شده که اتحاديۀ ناتو درک ميکند که افغان ها کدام منبع ديگر عايد ندارند. عساکر ناتو در عمليات امحاي محصولات کوکنار سهم ندارد.

اين وظيفه را پوليس و يک قواي خاص انجام ميدهد که براي اينکار تعليمات ديده اند. افغانستان در حدود ۹۰٪ ترياک جهان را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG