لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالي پاکستان از مشرف خواسته تا نقش دوگانه اش را تصريح نمايد.


محکمۀ عالي پاکستان از رئيس جمهور مشرف تقاضا کرده تصرح نمايد که چه وقتي دورۀ خدمت دو گانه اش بحيث رئيس جمهور وقوماندان اعلي اردو بپايان ميرسد.

يک هيات شامل قضات تحت رياست افتخار محمد چودري قاضي القضات امروز چهارشنبه چالشهاي قانوني درمورد نقش رئيس جمهور مشرف را در حالي استماع مينمايد که رئيس جمهور براي يک دروۀ ديگررياست جمهوري آمادگي ميگيرد.

حکومت ميگويد، دورۀ خدمت دو دوره يي آقاي مشرف روز ۳۱ دسمبر امسال پايان مييابد و او قبل از ۱۵ اکتوبر در صدد انتخاب مجدد است .

از نگاه قانوني انتخا ب مجدد بايد حد اقل ۹۰ روز قبل از ختم دورۀ پنج سالۀ رياست جمهوري صورت گيرد.

مخالفين آقاي مشرف ميگويند، او در سال ۲۰۰۰ بحيث رئيس جمهور کار را آغاز کرده که دورۀ خدمتش قبلاً بپايان رسيده است .

آنها همچنان ميگويند که مشرف با تلاش براي يک دورۀ ديگر رياست جمهوري در حاليکه بحيث قوماندان اعلي اردو هم کار ميکند از قانون اساسي کشور تخطي نموده است .

XS
SM
MD
LG