لینک های دسترسی

کرزی حمایت مردم را 'بسرعت از دست ميدهد'


انديا نيوز در صفحۀ انترنتي اش مينگارد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان پشتيباني از مردم را در بازارهاي شهرکابل بسرعت از دست ميدهد چونکه مردم او را از نبودن امنيت، تقويۀ خشونتهاي طالبان ميدانند در حاليکه تعداد زياد قواي خارجي دران کشور موجود است.

ميسي اميري يکي از باشندگان کابل که در سال ۱۹۵۷ بدنيا آمده و کشورش را هرگز ترک نگفته است ميگويد کرزي از وقتي که رئيس جمهور انتخاب شد هرگز غم مردم را نخورده بلکه در جستجوي خوش ساختن حامي هاي خارجي اش است.

او که يک دکان سامان برق فروشي در کابل دارد ميگويد من از دوران شاه، بعداً کمونستها که از شوروي حمايت ميشدند و بعداً مجاهدين روي کار آمدند در همين شهر بوده ام اما هيچوقتي رهبري را نديده ام که به اندازۀ کرزي ضعيف الاراده باشد.

مردم کابل در شرايط فعلي نه تنها از شورشيان طالب در هراس اند بلکه از دسته امنيتي مربوط ملل متحد، ناتو و آيسف نيز در تشويش زندگي ميکنند.

در هرتعمير که خواه آن تعمير بانکي باشد يا سفارت يک کشور خارجي و يا نمايندگي ملل متحد، شفاخانه و يا تعميرهاي شخصي، مامورين امنيتي را مشاهده مينمائيد که دشت هايشان در ماشۀ سلاح هاي اتوماتيک شان آمادۀ فير اند.

روزنامۀ کرسچين ساينس مانيتور مينويسد مامورين برجستۀ نظامي وزارت دفاع جهت بهبود بخشيدن وضع رو به زوال امنيت در افغانستان، مسئلۀ فرستادن چه تعداد قوا و به چه زودي اين قوا را به آنکشور بفرستند، به مباحثه پرداخته اند.

اما با وجود آنکه فشار براي متوقف ساختن خشونت ها در منطقه افزايش يافته است در وزارا دفاع ايالات متحده اين تشويشها بيشتر گرديده که فرستادن قواي بيشتر محض يک اقدام علاج مؤقت براي نبودن يک ستراتيژي پايدار تلقي خواهد گرديد.

يک مامور عاليرتبۀ وزارت دفاع اظهار داشت ما خود را به اين حقيقت قناعت داده ايم که فرستاده بيشتر قوا اکسيري براي تغير دادن ستراتيژيست و اين مسئله خود شکل ستراتيژي را گرفته است.

اين مامور رسمي که به سبب حساس بودن موضوع از افشاي نامش خود داري نمود ميگويد تعداد بيشتر عساکر امنيت بيشتر را انعکاس ميدهد اما او و ديگران به اين عقيده اند که در داخل وزارت دفاع و بسويۀ ملي مذاکرات ازين مسئله فراتر نرفته است.
XS
SM
MD
LG