لینک های دسترسی

براک اوباما امروز حلف وفاداری یاد میکند


براک اوباما، رئیس جمهور منتخب میگوید، حکومت او به تهدید قوه نظامی کمتر، ولی به قوای 'نرم' یعنی جذب مفکوره ها، مدنیت و طرز زندگی، در جهان توجه بیشتر خواهد نمود.

در مورد قدرت نظامی ایالات متحده سوالی مطرح نیست. عساکر امریکائی در جملۀ بهترین عساکر تربیه و تجهیز شدۀ جهان اند و در حدود ۱۳۰ کشور جهان مصروف خدمت میباشند. اما در حالیکه تفوق نظامی ایالات متحده، گسترش بیشتر یافت شهرت و قابلیت این کشور برای قانع ساختن کشورهای دیگر، ضربۀ محکمی خورده است.

در یک همه پرسی که توسط مؤسسۀ پیو در مورد طرز برخورد جهانی در مورد ایالات متحده در ۳۳ کشور جهان بعمل آمده، نشان میدهد که طرز دید مثبت بجانب ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۷، در ۲۶ این کشورها پائین آمده است.

این روند در بین کشورهائیکه متحدین نزدیک ایالات متحده اند، نیز دیده شده و از سیاستهای خارجی امریکا انتقاد صورت گرفته است.

همه پرسی هائیکه در همین نزدیکی ها صورت گرفته نشان میدهد که تقریباً افراد تمام کشور هائیکه در آمار تهیه شده شامل بوده اند گفته اند که وقت آن فرا رسیده است که قوای امریکائی از عراق و افغانستان بیرون شوند.

ننسی سنو، استاد دپلوماسی عامه در پوهنتون سیریکیوز در نیویارک میگوید انتخاب براک اوباما به ریاست جمهوری، قبل از آنکه او به قصر سفید پا بگذارد، خود موقف امریکا در جهان را تقویه نمود.

”تمام جهان، بطور کل نفس کشیدن شانرا متوقف ساخته امیدوار بودند که نتیجه به نفع اوبام و بایدن ختم گردد. و چنین هم شد. و من فکر میکنم از همان زمان به بعد، در مفکورۀ ضد امریکائی کاهش صورت گرفته است. اینکه این انگیزه تا چه وقت دوام خواهد نمود، سوال دیگریست. چونکه او حالا باید حکومت کند. اما او یک کاندید تغیر، بطور سمبولیک از رهایی از یک رئیس جمهوریست که در جهان محبوبیتی نداشته است، نمایندگی مینماید."

رئیس جمهور منتخب اوباما در بیانیۀ قبولیۀ انتخاباتی اش در شیکاگو وعدۀ یک طلوع جدید رهبری امریکا را وعده داد.

و به تمام آنانیکه شک داشتند که آیا نشانۀ دریائی امریکا هنوز هم به همان روشنی پیشین میدرخشد یانه، امشب بار دیگر ثابت نمودیم که قوت حقیقی کشور ما از قوت بازوی ما و یا از قدرت مالی ما نه بلکه از مفکوره های پایدار چون دیموکراسی، آزادی، امکانات و امیدهای پی پایان سرچشمه میگیرد."

آقای اوباما وعده نموده که کشور را براه متفاوت از راهی که ماموریت بش رهنمائی نموده بود، بکشاند. او گفته است بعد ازانکه به وظیفه شروع مینماید یکی از کارهای اولیه ایکه انجام خواهد داد، بستن محبس گوانتانامو و منع استعمال تخنیک غرق مصنوعی برای استنطاق مجرمین خواهد بود.

ننسی سنو میگوید اوباما میداند که اعادۀ اعتماد یک مسئلۀ کلیدیست.

او گفت که اعتماد به حکومت را اعاده مینماید. او میخواهد اعتماد به رهبری امریکا را در خارج و داخل کشور اعاده نماید. من فکر میکنم آنچه در حال حاضر لازم است آنست که از راه قوۀ نرمش، که شامل جذب مردم از طرق تعمیل راه های بدون خشونت، از طرقی که این کشور ازان نمایندگی مینماید و آنچه را انجام میدهد، به پیش برود. واو این گونۀ رئیس جمهوریست که وعده داده که خواهد بود."

سنو میگوید آقای اوباما میتواند از استعداد و قابلیت فوق العادۀ سخنوری همچنان تاریخ حیاتش که از چندین کلتور نمایندگی مینماید، استفادۀ اعظمی نموده قابلیت امریکا را از راه دیپلوماسی و پروگرامهای انکشافی اعاده نماید.

کرستن لارد یک متخصص روابط با کشورهای اسلامی در انستیتوت بروکنگز در واشنگتن است. او میگوید در مورد اینکه اوباما بتواند نحوۀ برخورد با کشور های دیگر را از برخورد یکجانبۀ خودی به نحوۀ احترام و همکاری متقابل تغیر بدهد، خوش بین است.

لارد: وقتی امریکا نشان بدهد که حاضر است گوش فرا داه در مورد مسایل تفاهم نموده و و آنها حاضر اند که به آزمونهائیکه جوامع مسلمان با آن مواجه اند راه حلی بیابند، اینگونه برخورد در حقیقت ایالات متحده را قویتر میسازد

هیلری کلنتن که انتخاب آقای اوباما برای کرسی وزارت خارجه است در مجلس استماعیه اش در مجلس سنای امریکا تعهد نمود از مفکورۀ خشن سیاست خارجی که به آقای بش ارتباط داده میشود، دوری خواهد نمود.

هیلری: من به این نظرم که رهبری ایالات متحده طلبگار داشت و هنوز هم خواسته میشود. ما آنچه را قوای عاقلانه، بشمول وسایل مختلفه ایکه در اختیار ما است اعم از قوای دیپلوماتیکی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، قانونی و مدنی استفاده نموده ازهر یکی ازین وسایل ویا ترکیبی ازین وسایل نظر به حالت خاص استفاده نمائیم. با قوای هوشیارانه، دپلوماسی یک محافظ سیاست خارجی ما خواهد گردید

خانم کلنتون گفت او و آقای اوباما همیشه به قانع ساختن طرف مقابل خواهند کوشید و از قوا بحیث آخرین منبع استفاده خواهند نمود.

بعضی ها هوشدار میدهند که توقعات اینکه اوباما تمام مشکلات جهانی را حل خواهد نمود، در اخیر نتایج مأیوس کننده را نیز در قبال خواهد داشت.

اما توقع میرود که ملیونها انسان در سراسر جهان مراسم تحلیف اوباما را به امید اینکه رهبری جدیدی را در امریکا بوجود خواهد آورد، تماشا خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG