لینک های دسترسی

نظری بر چهره های عمده در انتخابات افغانستان


سه چهره در بین بیش از ۳۰ کاندیدی که برای احراز گرسی ریاست جمهوری مبارزه کرده اند، منحیث حریفان عُمدۀ انتخاباتی به مقابل حامد کرزی، تبارز بیشتر داشته اند.

حامد کرزی خود منحیث رهبر افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدینسو ، پس از ریاست ادارۀ انتقالی و ریس جمهور حکومت موجودۀ افغانستان، یک چهرۀ بین المللی شناخته شده میباشد. اما شهرت و اعتبار ِ روشن بین المللئ او با جنگهای هشت ساله صدمه دیده است.

حریفان عُمده که همه در حکومت وی کار کرده اند او را مسئول بسیاری از مشکلات ِ کشور میدانند.

داکتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجۀ سابق که قویترین حریف وی در انتخابات پنداشته میشود، میگوید: "قدرت سیاسی در افغانستان، تحت زعامت آقای کرزی، نهایت شکل مرکزی دارد."

داکتر عبدالله میخواهد حکومت را به نظام پارلمانی تغیر شکل دهد. او میگوید، "من قدرت حکومت را در این نمی بینم که یک شخص در نظام چقدر مقتدر است. ما باید سهم مردم را در نظام مشاهده نمائیم."

داکتر عبدالله عبدالله، از آشتی با جناح های طالبان، توسط شرکت دادن ِ آنها در حکومت حمایت میکند و او میخواهد زیر بناها را بهبود بخشد تا اقتصاد بهتر گردد.

داکتر عبدالله که ۴۹ ساله است، یکی از فعالترین مبارزین انتخاباتی بوده که در جریان مبارزات در کشور در اجتماعات بزرگ سیاسی سهم گرفته، با مردم مصافحه کرده، با رهبران اقوام صحبت نموده است و در برنامه های تجارتئ تلویزیونی همواره ظاهر شده است.

وی همچنان در مناظرۀ ماۀ گذشتۀ تلویزیونی با اشرف غنی، وزیر مالیۀ سابق، شرکت ورزید.

داکتر اشرف غنی، وزیر مالیۀ سابق که یک اقتصاد دان است، تا سال۲۰۰۴ که از سمتش استغفا نمود، بخاطر کارش مورد تمجید قرار داشت. ولی مدت کوتاهی بعد از آن، او حکومت حامد کرزی را "غارت گر" و مملو از فساد خوانده و یکی از منتقدین سرسخت کرزی گردید.

این مأمور سابق ملل متحد و دولت مرد افغان تعهُد کرده است یک پلان وسیع ِ را برای اقتصاد افغانستان، روی دست گیرد.

اشرف غنی میگوید، "مبارزۀ سیاسئ من روی یک حقیقت استوار است: من یک کاندید ِ ملی هستم، و یک ستراتیژئ طولانی دارم تا مسیر ملت را تغیر دهم. من این را در مبارزات هیچ کاندید دیگری مشاهده نکرده ام."

داکتر اشرف غنی تعهُد میکند که حدود یک ملیون شغل را خلق خواهد کرد، یک ملیون منزل را اعمار خواهد نمود تا عایدات دهاقین را بیشتر سازد. این رئیس سابق پوهنتون کابل میگوید، وی همچنان میخواهد یک پوهنتون برای نسوان اعمار کند.

کاندید عمده دیگر، رمضان بشر دوست که نظریات عامۀ اخیر او را بدرجۀ سوم قرار داد، تا همین اواخر در جملۀ کاندید های کمتر شناخته شده بود.

وی نسبت به پیشنهاداتش بخاطر اسلوب و روش خود، مورد توجه قرار داشته است. او به سرتاسر افغانستان توسط یک موتر عادی مسافرت کرده، در خیمه اش در کابل که از هنا جا مبارزه میکند، می خوابد. او بودجۀ کم دارد که این منحیث چهرۀ عادئ یک افغان، او را تبارز داده و مبارزات و تدابیر امنیتی در جوار او دیده نمی شود.

او میگوید، " من یک سیاستمداری هستم که عضو ولسی جرگه و کابینۀ افغانستان بوده ام. من اینجا در خیمۀ خود نشسته، بدون وجود محافظین، مردم را می پذیرم. مردم میگویند بدون تلاشی امکان ندارد آنها به اینجا آمده بتوانند. اما آنچه خواب و رویای امروز ماست، همواره یک حقیقت فردا شده میتواند."

بشر دوست نه تنها مبارزات خود را بخوبی به پیش برده است، بلکه مردم علاقمند را نیز برای خود جمع کرده است. وی تعهد کرده است که مشاغلی را که در افغانستان بدست خارجیان قرار دارد، از آنها باز ستاند و بدسترس افغان های که فاقد شغل و بیکار اند، قرار دهد.

او فکر میکند، هرگاه او رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، طالبان دیگر دلیلی برای جنگ نخواهند داشت.

در حالیکه کارمندان امور انتخابات آخرین آمادگی ها را برای انتخابات اتخاذ کرده اند، نگرانی های زیادی در زمینه موجود است که آیا حکومت قادر خواهد شد که یک انتخابات قابل اعتباری را انجام دهد؟

بعضی از مخالفین آقای کرزی که او را به تقلب و فریب در انتخابات متهم میسازند، انتظار دارند یک دور دوم ِ انتخابات در بین دو کاندید عُمده براه بیفتد.

XS
SM
MD
LG