لینک های دسترسی

ملیونها کودک مواجه با خشونت و سورفتار


یونیسیف یعنی صندوق وجهی اطفال ملل متحد گزارش میدهد که ملیونها کودک مورد خشونت، سورفتار وبهره برداری قرارگرفته اند.یونیسف هشتمین گزارش پیشرفت درموردوضع اطفال را نشر نموده که اولین گزارش در ارتباط به مسایل حفاظت از آنهاست.

گزارش، پیشرفتهایی را نظارت و تحلیل میکند که کشور ها در زمینۀ محافظت اطفال از تمام انواع صدمات داده اند،.

یونیسیف میگوید،در سرتاسر جهان در حدود دو اعشاریه دو ملیارد طفل زیر سن۱۸سال زندگی میکنندوملیونهای بیشمارمورد سورفتار های گسترده قرار گرفته واز آن رنج میبرند.

دراین گزارش، صندوق اطفال ملل متحد ازپیشرفتهایی که در بعضی ساحات رونما شده خبر میدهد اما این گزارش در مقایسه با روشهای خشن ونبود محافظت هایی که بسیاری اطفال بان مواجه میشوند، بسیار کمرنگ است .

یونیسف تخمین میکند که بیش از ۷۰ ملیون دختر وزن بین سنین ۱۵ تا ۴۹تحت عمل جراحی قطع بخشی ازآلۀ جنسی شان در ۲۸ کشور در افریقا و یمن قرار گرفته اند، گزارش حاکیست که این رقم شاید وقتی که تعداد دختران وزنان تمام سنین در سرتاسر جهان شمار شوند، شاید بسیار بیشتر باشد.

هرچند روش قطع آلۀ جنسی دختران در بسیاری کشور ها وجود دارد اما یونیسف دریافته که در جریان ده تا بیست سال گذشته این روش باهستگی رو به کاهش بوده است .

نامنویسی تولدات یک ساحۀ دیگریست که در آن مقداری موفقیتها صورت گرفته ، سوزان بیسیل رئیس محافظت اطفال در یونیسف که توسط تلفون از نیویارک صحبت میکرد میگوید، ثبت تولدات اولین ومهم ترین قدم بسوی حفاظت از طفل است .

"اطفالیکه ثبت نام نمی شوند احتمال ندارد که شامل مکتب شوند و یا به پروگرام های خاص دسترسی پیدا کنند. طور مثال آنها شکار قاچاق بران اطفال میشوند. از جهتی، آنها از نظر دولت و هرکسی د یگروجود نداشته و نامریی هستند".

ازدواج اطفال یک شاخص دیگریست که چطور اطفال بهدر میروند. گزارش میگوید،بیش از یک بر سوم حصۀ زنان جوان بین بیست تا ۲۴ ساله در کشور های روبه انکشاف گزارش داده اند که قبل از سن ۱۸ بعروسی کشانیده شده اند که نصف این رقم در کشور های جنوبشرق آسیا زندگی میکنند.

بیسیل میگوید این روش تخطی از حقوق اطفال است .

"بهر اندازۀ که دختر در خردسالی به ازدواج کشانیده شده و حامله شود، خطرات صحی خودش ونوزادش بیشتر میشود. مامیدانیم که دخترانیکه قبل از سن ۱۵سالگی زایمان میکنند پنج برابر احتمال مردن هنگام تولد را نسبت به زنان بیش از بیست سال دارند. ما یک رویداد یک دختر در یمن را داریم که بنظر من ۱۲ ساله بود و هنگام تولدِ نوزادش، وفات یافت".

گزارش یونیسف بیک تعداد سایی ساحات تماس میگیرد که در آن اطفال بدون محافظت و پناهگاه میباشند. یونیسف تخمین میکند که ۱۵۰ ملیون طفل بین سن ۵ تا ۱۴ سال وکالانتر در کار شاقه مشغول اند. گزارش میگوید این موضوع در صحرای افریقا بسیار معمول است که بیش از یک بر سه حصۀ اطفال آن منطقه کارشاقه میکنند.

گزارش یونسیف حاکیست که هیچ تعداد موثق وقابل اعتبار موجودیت اطفال و خردسالانی در دست نیست که بخاطر نوعیت کارغیر مشروع وسری آنها ، مورد استفادۀ های جنسی و بهره برداری قرار گرفته اند.

اما گزارش میرساند که ملیونها دختر وپسر در سرتاسر جهان در این حلقه شامل شده اند.

بخش زیاد معلومات در این گزارش به وضع اطفال در کشور های روبه انکشاف مینگرد اما گزارش تصریح میدارد که در کشور های صنعتی نیز سواستفاده وبهره برداری صورت میگیرد.

یک بررسی اخیر مطالعات دریافته که سالانه با حد اقل چهار فیصد اطفال کشور های ثروتمند تر ازنگاه جسمی سورفتارمیشود و ازهر ده طفل یک طفل یا بان رسیدگی نمیشود و یا از نگاه روانی سو رفتار میشود، مطالعات میرساند که در حد اقل ۸۰ در صْد این وقایع والدین یا سرپرست اطفال مسئول هستند.

XS
SM
MD
LG