لینک های دسترسی

سونيا گاندي از مقام صدارت هند منصرف شد - 2004-05-19


سونيا گاندي رهبر حزب کانگرس هند که در ايتاليا تولد يافته ، جهت پايان بخشيدن به مباحثات روي خارجي بودن او ، از مقام صدارت هند منصرف شد. وي به يک جلسه پر سروصدا اعضاي حزب کانگرس در پارلمان هند شام سه شنبه در دهلي جديد گفت وي بايد با فروتني از پذيرفتن اين عهده ابا ورزد ، بيوه پنجاه و هفت ساله راجيف گاندي مقتول صدراعظم سابق هند در حاليکه سعي ميکرد آوازش را طرفدارانش شنيده بتوانند با صداي بلند گفت که تصميم اورا قبول کرده و اين موضوع رابپذيرند و اين مطلب را درک کنند که از تصميم خود منصرف نخواهد شد. گزارشهاي قاطعي در دست است که وي من موهن سنگ ويزر ماليه سابق ،يکي از اعضاي عالي رتبه حزب کانگرس را بحيث صدراعظم مقرر نمايد هيچگونه ماده اي در قانون اساسي هند وجود ندارد که صدراعظم هند يکي از اتباع اصلي انکشور باشد . خانم گاندي بيست و يک سال قبل تابعيت هند را بدست اورده بود.

XS
SM
MD
LG