لینک های دسترسی

Breaking News

امارات کارگران افغان را استخدام می کند


حکومت افغانستان تفاهمنامه ای را با امارات متحدۀ عرب امضا کرد که بر اساس آن زمینۀ استخدام کارگران افغان در امارات فراهم خواهد شد.

خبرگزاری رسمی امارات متحدۀ عرب موسوم به WAM گزارش می دهد که این تفاهمنامه روز چهار شنبه میان مقامات دو کشور در کنفرانس بین المللی کارگر در ژینف، پایتخت سویس، میان فیض الله زکی، وزیر کار امور اجتماعی افغانستان، و ناصر بن ثانی آل هملی، وزیر منابع بشری امارات، امضا شد.

وزیر منابع بشری امارات متحدۀ عرب گفته است که این تفاهمنامه وضعیت قرارداد های موقتی کارگران افغان مستقر در امارات متحدۀ عرب را بر اساس منافع دو کشور، بهبود خواهد بخشید.

وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از اقدامات امارات متحدۀ عرب مبنی بر ایجاد قوانین و مقررات آن کشور که از حقوق کارگران به شمول کارگران افغانستان حراست می کند، ستایش کرد.

پس از امضای این تفاهمنامه، دو کشور یک کمیتۀ مشترک را ایجاد خواهند کرد تا تطبیق این تفاهمنامه را نظارت کند.

این تفاهمنامه میان دو کشور مشخص می کند تا کارگران افغان بر اساس پالیسی وزارت منابع بشری امارات متحدۀ عرب در آن کشور استخدام شوند. بر اساس این تفاهمنامه، هر کارگر افغان که در امارات متحدۀ عرب استخدام می شود، قرارداد تفصیلی را دریافت خواهد کرد که حقوق، امتیازات، وظایف و شرایط کاری آن به صورت واضح و مشخص در آن درج خواهد بود.

در این تفاهمنامه همچنین ذکر شده است که در صورت بروز مناقشه میان کارگر و کارفرما، شکایت در وزارت منابع بشری امارات متحدۀ عرب، ثبت خواهد شد تا مناقشه آنان در یک چوکات زمانی معین، حل و فصل گردد. در صورتی که وزارت منابع بشری امارات نتواند به مناقشه رسیدگی کند، قضیه کارگر و کارفرما به مقامات قضایی آن کشور، ارجاع خواهد شد.

این تفاهمنامه در حالی امضا شده است که میزان بیکاری در افغانستان در سال های اخیر به خصوص پس از خروج بخش اعظم قوای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک های بین المللی برای افغانستان افزایش یافته است.

اتحادیۀ سرتاسری کارگران افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که بیش از ۴۰ درصد نیروی کاری در آن کشور بیکار است.

XS
SM
MD
LG