لینک های دسترسی

Breaking News

آیا تولید مثل در مریخ ممکن است؟


بشر از نیم قرن به اینسو در مورد امکان و ادامۀ زندگی در سیارۀ مریخ سرگرم کاوش است، اما هنوز هم در مورد بارداری و زایمان موفقانه در این سیاره، درک و فهم اندکی وجود دارد.

دانشمندان می‌گویند که افزون بر فزیولوژی انسان، از تولید اسپرم و تخمه گرفته تا شکل‌گیری جنین و تولد نوزاد، عوامل محیطی به ویژه جاذبه در روند بارداری و تولید مثل نقش اساسی دارد.

در فضا جاذبه وجود ندارد و جاذبۀ کرۀ مریخ نیز برابر با ۳۸ درصد جاذبۀ زمین است. تا ایندم، هیچ دانشمندی به این نکته پی نبرده است که جاذبۀ قسمی چی تاثیری بر باروری پستانداران به شمول انسان خواهد داشت.

همچنان، تشعشعات در فضا به مراتب قویتر از آنچه است که در زمین وجود دارد. زیرا ساحۀ مقناطیسی زمین استری را برای محفوظ نگهداشتن این کرۀ خاکی از ذرات انرژی‌دار کیهانی ایجاد کرده است. میزان بلند تشعشات در فضا، آنهم در سیر تکاملی جنین مایۀ نگرانی جدی دانشمندان است.

دانشمندان علوم فضایی برای پی بردن به رمز و راز بارداری و تولید مثل در فضا، در کم از کم چهاردهۀ اخیر، چندین بار این آزمایش را بالای حیوانات در فضا انجام داده اند، اما هیچ یک از این آزمایش ها به نتیجۀ مورد نظر – بارداری و زایمان درست – منجر نشده است.

تاکید دانشمندان بر این است که تحقیقات بیشتر و گسترده تر در مورد باروری انسان در فضا صورت گیرد و به رابطۀ جاذبه با تکامل جنین به کلی پی برده شود، زیرا به باور آنان ممکن نتایج تحقیق بر انسان متفاوت از تحقیقاتی باشد که بالای حیوانات صورت گرفته است.

نتایج تحقیقات هر آنچه باشد، بشر باید به آزمون تناسل در جاذبۀ قسمی فایق آید، در غیر آن به باور دانشمندان اندیشۀ اسکان دایمی در مریخ ناشد به نظر می‎رسد.

برگرفته از مجلۀ نشنل جیوگرافی

XS
SM
MD
LG