لینک های دسترسی

Breaking News

شش ساعت خواب کافی است؟ 


شاید شما هم از کسی شنیده باشید که می گوید فقط به پنج یا شش ساعت خواب نیاز دارد. آیا همه انسان ها واقعاً به هشت ساعت خواب نیاز ندارند؟‌

پژوهشی تازه‌ای که در "ژورنال خواب" چاپ شده است، به این حقیقت پی برده است که با شش ساعت خوابیدن در هر شب، عملکرد فرد به همان اندازه ضعیف است که گویا هیچ نخوابیده باشد.

دانشمندان شرکت کنندگان این پژوهش را به چهار دسته تقسیم کردند؛ دستۀ نخست برای دو هفتۀ پیهم شبانه فقط چهار ساعت خوابیدند، دستۀ دوم شش ساعت و دستۀ سوم هشت ساعت در شب خوابیدند. گروه چهارم برای سه شب پیهم بی خوابی کشیدند.

شرکت کنندگان این پژوهش اجازه نداشتند که در این مدت غیر آنچه مقرر شده بود، حتا برای چند دقیقه هم در جریان روز یا شب دیده به هم بگذارند. کارکرد شناختی مغز، زمان واکنش به تنبیه، مزاج و اعراض این افراد هر دو ساعت ارزیابی می شد.

یافته ها نشان داد، کسانیکه هشت ساعت در شب خوابیده بودند بهترین عملکرد را داشتند. کسانیکه شبانه شش ساعت می‌خوابیدند هرچند در آغاز تحقیق خوب بودند اما در روزهای پایانی کاهش شدید عملکرد شناختی داشتند، درست مثل کسانیکه دو روز پیهم بیدار خوابی کشیده باشند.

به همین ترتیب، کسانیکه شبانه چهار ساعت خوابیده بودند، عملکرد خراب تر از گروهی داشتند که شبانه شش ساعت می خوابیدند و گروهی که سه شبانه روز پیهم بیدار خوابی کشیده بودند نسبت به هر گروه، خرابترین کارکرد دماغی را داشتند.

با این پژوهش، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اگر با شش ساعت خوابیدن در شب، بهترین شرایط و زمینه برای زیستن در روز فراهم نمی‌شود.

دانشمندان سفارش می‌کنند که هر فرد باید بکوشد تا زمان تماشای تلویزیون و کاوشگری در شبکه های اجتماعی را به ویژه در هنگام شب کاسته و به عوض آن بیشتر بخوابند تا فردای آن شب از قدرت کافی برای عملکرد بهتر و شرایط مناسب برای بهزیستی بهره مند باشند.

XS
SM
MD
LG