لینک های دسترسی

محرومیت اطفال افغان ساکن شهرها ازخدمات ابتدایی


محرومیت اطفال افغان ساکن شهرها ازخدمات ابتدایی

صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال "یونیسف" در افغانستان می گوید افغانستان به طور عمده کشوری روستایی است، اما اطفال افغان با آزمون های شدیدی در ساحات شهری روبرو هستند.

به گفته مقامات یونیسف درحالیکه بیجاشدگان داخلی و مهاجرت خانواده ها به ساحات شهری روبه افزایش است و خدمات اساسی دراین ساحات غالبا ناکافی است لازم است افغانستان اطمینان دهد که با رشد جوامع شهری، اقدامات لازم برای اطفال تامین می شود.

عزیز فروتن، مسوول مطبوعاتی دفتر یونیسف در کابل به رادیو آشنا گفت توجه جدی باید به وضعیت اطفال ساکن در کمپ های افراد بیجاشده داخلی، مبذول شود.

یونیسف گزارش جهانی خود را درمورد وضیت اطفال ساکن شهرها درجهان تهیه ونشر ساخته است. گزارش حاکی است گرایش به زندگی شهری صدها میلیون طفل را درشهرهای جهان ازخدمات حیاتی محروم ساخته است.

XS
SM
MD
LG