لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: تردید مامورین امریکایی از مذاکره با طالبان


نیویورک تایمز: تردید مامورین امریکایی از مذاکره با طالبان

روزنامه نیویارک تایمز در شماره ٢٥ جون در ارتباط خطرات مذاکره با طالبان مطلبی را به نشررسانیده می نویسد ستراتیژی تقلیل تدریجی قوا ازافغانستان و ختم جنگ درین کشورتا اندازه زیادی وابسته با مذاکره با طالبان دانسته شده است. مگراین مذاکره هنوز آغازنیافته است. حتی برخی ازمامورین حکومت امریکا درمورد نتایج که از آن متصور می باشد تردید دارند.

روزنامه به دوام مطلب می نویسد، ازجمله دلایلی که ‏ُّّذکر می گردد، اینست که معلوم نیست آیا طالبان حاضر به مذاکره هستند یا نه و چه کسی از طالبان نمایندگی می کند. اکنون رئیس جمهورافغانستان از مذاکره با طالبان فاصله گرفته است وشک و تردیدی را تقویت می کند که آیا رهبران کشور آماده اند تا در پروسه سیاسی طالبان را شریک بسازند یا خیر. وپاکستان که با طالبان روابط نزدیک دارند نیز یکی از سه پایه ای است که مذاکرات بالای آن استواراست. روابط این کشور درین اواخر با امریکا به سبب حملات طیارات بی پیلوت و حملات بالای دهشت افگنان مشکوک تیره شده است.

روزنامه به ادامه می نویسد، اوباما در منطقه فورت درم نیویارک به عساکر گفت، ممکن طالبان خواستار مذاکرات صلح باشند و صلح برای استحکام افغانستان زیاد ضروری می باشد. اما دیپلوماتها و مامورین رسمی می گویند تا هنوز آثاری ازمذاکرات دیده نشده است.

مقاله نیویارک تایمز حاکی است تا حال مامورین امریکا سه بار با یکی ازکسانیکه با ملاعمر رهبرطالبان روابط نزدیک داشته است، و به لسان انگلیسی بلدیت دارد ملاقات کرده اند. اما طوریکه معلوم می شود این ملاقاتها تنها هویت این شخص را تثبیت کرده اند و بس. وتماس های برقرارشده را درین مرحله حتی مذاکره نمی توان نام گزاری کرد.

نویسنده مقاله نیویارک تایمز افزود با وجودیکه ازدیاد عساکر درافغانستان سبب شده است که ساحات وسیعی تحت کنترول دولت افغانستان بیاید، تاکید اوباما برمصالحه درافغانستان ازطریق مذاکره باطالبان عجیب وانمود می شود. این کار رئیس جمهور از موقف اولی او که برشکست طالبان تاکید می ورزید تفاوت زیادی دارد. او اکنون به این تاکید دارد که خروج عساکر خارجی منوط به رسیدن به مصالحه و ازطریق مذاکره با طالبان میسر می باشد.

روزنامه می نویسد، اداره اوباما برای مذاکره با طالبان پیش شرطهای جدی مطرح می کند که از آن جمله بریدن با گروه القاعده، به رسمیت شناختن حکومت افغانستان و پذیرفتن قانون اساسی این کشور و همچنان شناختن حقوق زنان که درزمان آنها ازحقوق شان محروم ساخته شده بودند. اما هنوز معلوم نیست که درتنظیم طالبان آیا کدام رهبری یا جناحی از آن حاضر خواهد شد تا این شرطهای حکومت امریکا را بپذیرد.

XS
SM
MD
LG