لینک های دسترسی

عساکر غير مسلح اسرائيلي بر دو کنيسه در غزه حمله کردند تا احتجاج کنندگان را اخراج کنند


قواي امنيتي غير مسلح اسرائيلي بر دو کنيسه در باريکۀ غزه حمله کرده و صدها احتجاج کننده را که از هدايت حکومت مبني بر ترک قلمرو سرپيچي کرده بودند، اخراج نمودند. تصاوير زندۀ تلويزيون نشان داد که قواي امنيتي اولين دستۀ بيش از يک هزار احتجاج کننده را، بشمول مردي که خود را به بيرق اسرائيل پيچانيده بود، از معبد نيڤ ديکالم انتقال ميدادند. اندکي بعدتر پوليس از موانع گذشته و بر يک معبد در کفار دروم دران نزديکي ها داخل شد و صدهاجوان مقاومت کننده را به بس ها بردند. بر احتجاج کنندگاني که در بام معبد کفار دروم بالا شده بودند توسط لوله هاي فشار آب آبپاشي صورت گرفت و آنها تخم مرغ و گروپ هاي مملو از رنگ را پرتاب کردند. راديوي اردوي اسرائيل گفت عساکر همچنان بمحل شيرت هيام که دران تندروان بودند، داخل گرديد و برون کردن مردم ازان خانه هاي کنار ساحل آغاز کرده اند. اريل شرون، صدراعظم اسرائيل خروج از غزه را سال گذشته پيشنهاد کرده گفت بهاي آن بقيمت جان اسرائيلي ها جهت حفاظت ۸۵۰۰ ناقلي که توسط بيش از يک مليون فلسطيني در غزه محاصره شده اند، خيلي گزاف است. اسرائيل باريکۀ غزه را در جگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه تسخير کرده بود.

XS
SM
MD
LG