لینک های دسترسی

Breaking News

بسر بردن  نصف خردسالان آسيائي در فقر


يک اداره بين المللي بشري مواظب از خردسالان ميگويد تقريباً نيم خردسالان آسيا در نهايت فقر بسر مي برند . در راپوري که امروز دوشنبه از جانب اداره « پلان انترنشل» بنشررسيده گفته شده : باوجود رشد سريع اقتصاد در بسياري از کشور هاي آسيائي ، ۶۰۰ميليون کودک آسيائي دست کم به يکي ازضروريات اساسي زندگاني خود چون معارف ، غذا، آب آشاميدني بي ضرر ، بهداشت صحي ، صحي نظافت و پناهگاه دسترسي ندارند . اين اداره بين المللي بشري مواظب از خردسالان آسيائي ميگويد ۳۵۰ مليون خردسال از حداقل دوي اين نيازمندي هاي اوليه محروم اند . « پلان انترنشل» علت اين فقر و حرمان خرسالان را حکومت هاي ضعيف ، فساد اداري و منعضلات اجتماعي مي خوانند . اداره « پلان انترنشل » از دولت ۀهاي غني بشمول کشور هاي اروپائي و ايالات منتحده خواسته است پرداخت تقاوي هاي زراعتي شانرا به زارعين خودشان تقليبل بدهند تا زارعين کشور هاي نادار بتوانند از صادلات شان عوايد بيشتري بدست آورند . اين گره همچنان از کشور هاي دارا خواسته است ديون کشور هاي نادرارا را ببخشند . اين موسسه تعهد کرده است جهت تقليل فقر در ۱۲ کشور آسيائي تا ده سال ديگر ، يک ميليارد دالر رامصرف کند .

XS
SM
MD
LG