لینک های دسترسی

بسر بردن  نصف خردسالان آسيائي در فقر


يک اداره بين المللي بشري مواظب از خردسالان ميگويد تقريباً نيم خردسالان آسيا در نهايت فقر بسر مي برند . در راپوري که امروز دوشنبه از جانب اداره « پلان انترنشل» بنشررسيده گفته شده : باوجود رشد سريع اقتصاد در بسياري از کشور هاي آسيائي ، ۶۰۰ميليون کودک آسيائي دست کم به يکي ازضروريات اساسي زندگاني خود چون معارف ، غذا، آب آشاميدني بي ضرر ، بهداشت صحي ، صحي نظافت و پناهگاه دسترسي ندارند . اين اداره بين المللي بشري مواظب از خردسالان آسيائي ميگويد ۳۵۰ مليون خردسال از حداقل دوي اين نيازمندي هاي اوليه محروم اند . « پلان انترنشل» علت اين فقر و حرمان خرسالان را حکومت هاي ضعيف ، فساد اداري و منعضلات اجتماعي مي خوانند . اداره « پلان انترنشل » از دولت ۀهاي غني بشمول کشور هاي اروپائي و ايالات منتحده خواسته است پرداخت تقاوي هاي زراعتي شانرا به زارعين خودشان تقليبل بدهند تا زارعين کشور هاي نادار بتوانند از صادلات شان عوايد بيشتري بدست آورند . اين گره همچنان از کشور هاي دارا خواسته است ديون کشور هاي نادرارا را ببخشند . اين موسسه تعهد کرده است جهت تقليل فقر در ۱۲ کشور آسيائي تا ده سال ديگر ، يک ميليارد دالر رامصرف کند .

XS
SM
MD
LG