لینک های دسترسی

Breaking News

کووي زومي در نتخابات جاپان  پيروزي سرتاسري بدست آورد


جونيچيرو کووي زومي صدراعظم جاپان در انتخابات پارلماني به پيروزي سرتاسري دست يافت . شمارش نهايي آرا به روز يکشنبه نشان داد که حزب لبرال ديموکرات در مجلس سفلاي پارلمان ۴۸۰ عضوي، ۲۹۶ کرسي را بدست آورده است .و بناً آن حزب را براي اولين بار در جريان ۱۵ سال يک اکثريت مطلق بخشيد. حزب عمدۀ مخالف ديموکرات ۱۱۳ کرسي را حفظ کرده، واز ۱۷۵ کرسي که سابق در کنترول داشت، کاهش يافته است . رهبر حزب کاتوسيا اوکادا اعلام داشت که استعفي خواهد کرد. باوجود پيروزي در انتخابات، کوويزومي گفت در نظر ندارد که تا ختم دورۀ صدراتش تا سپتمبر آينده در کرسي صدارت باقي بماند. کووي زومي ميگويد پيروزي سرتاسري نشان داد که مردم جاپان از پلانهاي وي جهت جدا کردن و خصوصي سازي خدمات پوستي که در عين زمان بزرگترين بانک جهانيست ، طرفداري دارند.

XS
SM
MD
LG