لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است هند شش تحت البحري  را از فرانسه خريداري کند


ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه اين گزارشها را تائيد کرد که کشورش شش تحت البحري نوع سکورپين به ارزش سه مليارد دالر رابه هند، بفروش رسانيده است . وي در حاليکه از منموهن سنگ صدراعظم هند امروز دوشنبه در پاريس استقبال ميکرد، اين خبر را اعلام داشت رئيس جمهور فرانسه اين معاملۀ خريداري را بحيث معياردوستي، اعتماد و همکاري بين دو کشور خواند. شيراک گفت مذاکرات وي با من موهن سنگ روي مساعي هند جهت بدست آوردن يک کرسي دايمي در شوراي امنيت موسسه ملل متحد، پلان آن کشور جهت انکشاف سکتور انرژي ذروي ملکي و مبارزه عليۀ دهشت افگني، متمرکز خواهد بود. سنگ گفت وي ميخواهد همکاري اقتصادي هند را با فرانسه استحکام بخشد. من موهن سنگ اولين رهبر خارجيست که با رئيس جمهور ۷۲ سالۀ فرانسه بعد از باز گشت وي بروز جمعه از شفاخانه ، ملاقات خواهد کرد. داکتران شيراک تکليف وي را يک مشکل کوچک وريدي خواندند که چشمان او را متاثرساخته است .

XS
SM
MD
LG