لینک های دسترسی

قرار است هند شش تحت البحري  را از فرانسه خريداري کند


ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه اين گزارشها را تائيد کرد که کشورش شش تحت البحري نوع سکورپين به ارزش سه مليارد دالر رابه هند، بفروش رسانيده است . وي در حاليکه از منموهن سنگ صدراعظم هند امروز دوشنبه در پاريس استقبال ميکرد، اين خبر را اعلام داشت رئيس جمهور فرانسه اين معاملۀ خريداري را بحيث معياردوستي، اعتماد و همکاري بين دو کشور خواند. شيراک گفت مذاکرات وي با من موهن سنگ روي مساعي هند جهت بدست آوردن يک کرسي دايمي در شوراي امنيت موسسه ملل متحد، پلان آن کشور جهت انکشاف سکتور انرژي ذروي ملکي و مبارزه عليۀ دهشت افگني، متمرکز خواهد بود. سنگ گفت وي ميخواهد همکاري اقتصادي هند را با فرانسه استحکام بخشد. من موهن سنگ اولين رهبر خارجيست که با رئيس جمهور ۷۲ سالۀ فرانسه بعد از باز گشت وي بروز جمعه از شفاخانه ، ملاقات خواهد کرد. داکتران شيراک تکليف وي را يک مشکل کوچک وريدي خواندند که چشمان او را متاثرساخته است .

XS
SM
MD
LG