لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين  روسي  ميگويند دو تن از عساکر روسي و دو تن از شورشيان  در تصادمات  در جمهوري  جنوبي چيچنيا  کشته  و چنديه تن ديگر زخمي شده اند


مقامات امروزشنبه گفتند تلفات دوعسکر ودوشورشي در برخوردي بروز جمعه در شهر گوژني چيچنيا رخد اد . مامرين ميگويند دوعسکرروسي زخمي و و دوتن از چدريک هاي فرار کده اند . ودر يک واقعه جداگانه در اواخر روز جمعه به گفته ن روسي ، سه کر ضد شورش و يک تن ز افراد پليس در يک حمله مهلک توسط شورشيان چيچن در کوچلوي چيچنيا واقع در ۲۵ کيومتري گروژني زخمي شدند . قواي روسي در ده سال اخير اغلب عليه شورشيان چيچن جنگيده اند .

XS
SM
MD
LG