لینک های دسترسی

ارسال ۵۰ ميليون دالر از جانب ايالات متحده به مصيبت زدگان زلزله  در پاکستان


ايالات متحده ميگويد تا ۵۰ ميليون دالر را جهت کمک در عمليه کاهش مصيبت مردم در منطقه زلزله زده حوزه کشمير فراهم خواهد کرد و اين کشور همچنان هليکوپتر ها و طيارات قواي نظامي را براي معاونت با عمليه مواصلت عمله نجات به دهاتي ارسال خواهد کرد که ازتکان هاي شديد زلزله روز شنبه جان بسلامت برده اند . موسسۀ ملل متحد مراکزي را در پاکستان جهت انسجام مساعي خيريۀ بين المللي براي دو نيم مليون پاکستاني يي که به آذوقه وپناهگاه ضرورت دارند، تشکيل داده است. دول عضو ناتو يک جلسه عاجل رسيدگي بر اين موضوع را تشکيل داده اند تا روي اينموضوع بحث نمايند که چگونگه قواي حفظ صلح آنها در کشور همسايۀ افغانستان مي توانند به قربانيان زلزله کمک کنند . بانک جهاني ۲۰ ميليون دالر کمک را پيش کش کرده در حاليکه اتحاديه اروپائي و آستراليا هر يک ۴ ميليون دالر خواهند داد. بانک انکشاف آسيائي مقيم فيليپين ، بعنوان کمک عاجل به منطقۀ صدمه ديده ۲۰ ميليون دالر را پيشنهاد کرده است. چين ، جاپان و ترکيه تيم هاي نجات شانرا مي فرستند . جاپان نيز وعده داده است که پرسونل طبي و اکمالات به ارزش بيش از دوصد هزار دالر را ارسال خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG