لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است رئيس جمهور نامزد جديد قاضي محکمۀ عالي را تا چند روز ديگر اعلام کند


مامورين قصر سفيد ميگويند جورج بش، رئيس جمهور تا چند روز ديگر نامزد جديد عهدۀ قاضي محکمۀ عالي را تعيين ميکند ولي چنين اعلاميه اي امروز صورت نخواهد گرفت. بعد ازانکه هريت مايرز نامزدي خود را ازين عهده بروز پنجشنبه پس گرفت، رئيس جمهور مجبور شده، شخص ديگري را نامزد کند. گفته ميشود که رئيس جمهور فهرستي از چندين قاضي استيناف فدرال، يک سناتور جمهوريخواه و يک وکيل مدافع برازندۀ مقيم واشنگتن دارد. چارلز شومر، سناتور مربوط حزب ديموکرات که عضو کميتۀ قضائي سناست از رئيس جمهور تقاضا کرده که قبل از اتخاذ تصميم با مجلس سنا مشوره کند. از هريت مايرز بصورت فزاينده اي انتقاد صورت ميگرفت، مخصوصاً از حزب جمهوريخواۀ مربوط رئيس جمهور. بعضي از منتقدين ميگفتند که هريت مايرز تجربۀ قضاوت ندارد و بعضي ها ميگفتند که فلسفۀ قضاوت او بقدر کافي محافظه کارانه نيست. ساندرا دي اوکانر، که باز نشسته ميشود تا وقت تائيد قاضي جديد بکار خود ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG