لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد  در موردختم خشونت عليۀ زنان  تقاضا کرد


ملل متحد ديروز جمعه از روز بين المللي ختم خشونت عليۀ زنان ،تجليل کرد. کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد پيامي را نشر واز تمام کشور ها تقاضا کرد تا با نشان دادن اينکه وقتي موضوع خشونت عليۀ زنان ودختران مطرح ميشود، بهانۀ براي تحمل نبوده وهيچ تحملي قابل بخشش نيست، بحيث مثال رهبري اين مبارزه را در دست گيرند. انان گفت خشونت بحيث يکي از بيرحمانه ترين و آشکارا ترين نوع تبعيض سيستمتاتيک ونابرابرييست که زنان در سرتاسر جهان بان مواجه ميباشند. وي گفت خشونت عليۀ زنان در هر جاي جهان ، هرکشور وهر فرهنگ صرف نظر از در آمد صورت ميگيرد. نئولين هي زر آمر صندوف انکشافي ملل متحد براي زنان گفت سازمان صحي جهان تخمين ميکند که از هرچهار زن اقلاً يک زن قرباني خشونت ميگردد. وي از زناني که مورد خشونت و سورفتار قرار ميگيرند تقاضا کرد تا فرهنگ شرم و ننگ را شکسته درمورد آن حرف بزنند.

XS
SM
MD
LG