لینک های دسترسی

Breaking News

افغان ها با موجي از خشونت ها  روبروشده اند


نکات عمده گزارش صفحه اول روزنامه واشنگتن پوست تحت عنوان "افغان ها با موجي از خشونت ها روبروشده اند":

روز نامه به ادامه مي نويسد: از برگزاري انتخابات پارلماني ماه سبتمبر گذشته باينطرف هجوم حملات وحشتناک و و ماهرانه مقامات افغان و منابع بيني المللي را نگران ساخته است که طالبان شورشي در انجام حملات شان کمک خارج را بدست مياورند و بطور روز افزون تاکتيک هاي شورشيان عراق را تقليد ميکنند.

روزنامه به نقل قول از مقامات خاطر نشان ميسازد که حملات اخير ، بشمول لا اقل نه بم گذاري انتحاري ، ميزان غير عادي انسجام و هماهنگي در حملات را نشان ميدهد. گرچه قوا و تاسيسات نظامي اکثرا هدف ايت حملات است ،رهبران مذهبي ،قضات ،صاحبمنصان پوليس و کارمندان ساختماني خارجي نيز معروض به اين حملات ميشوند.

روز نامه واشنگتن پوست مي نويسد که انتخابات ماه سبتمبر ،گرچه با وجود تهديد هاي طالبان نسبتا مسالمت اميز بود ، در ابتدا اين اميدواري ها را بوجود اورد که شورش طالبان ، نيروي خودرا از دست ميدهد. اما بعد از دو ماه گذشته، که خونين ترين ايام از ورود قواي امريکا بکابل در سال ۲۰۰۱ باينطرف بوده است ،مامورين اکنون ميگويند طالبان شايد از اين مدت استفاده کردند تا کمک هاي خارجي را جلب کنند و طرق جديد را براي تخريب حکومت برخور دار از حمايت غرب در کابل ،بکار برند.

روز نامه واشنگتن پوست علاوه ميدارد که حملات شورشيان مخصوصا از نگاه بکار برد بم گذاران انتحاري قابل توجه است. بعضي حملات پي در پي صورت ميگرد تا ميزان تلفات بيشتر گردد. و اين نوع حملات خاصه افراد القاعده است و در عراق بصورت منظم رخ ميدهد. اما در افغانستان ، با وجود بيست و پنجسال جنگ ،حملات انتحاري نسبتا به ندرت صورت ميگرد.

روز نامه واشنگتن پوست به ادامه مي نويسد که افزايش خشونت ها يک مانع ديگر را در مساعي باز سازي کشور بوجود اورده است ،که تقريبا چهار سال قبل بعد از سقوط حکومت طالبان و کنفرانس مامورين بين المللي و رهبران افغان در بن که عمليه ديمو کراسي سازي افغانستان را طرح کرد ،براه انداخته شد.

روز نامه به نقل قول از ادريان ادواردذ،نطاق ملل متحد در کابل مي نويسد ، طوريکه مشاهد ميشود،وضع امنيتي وخيم ميشود ،و اين موضوع مايه نگراني همه کساني شده که در افغانستان کار ميکنند. نطاق ملل متحد ميگويد در کنفرانس بن هيچ کس انتظار نداشت که بعد از سپري شدن چهار سال ، افغانستان با چنين يک محيط امنيتي روبرو شود.

همچنان روز نامه واشنگتن پوست در يک گزارش ديگر از قندهار مي نويسد که چهار عسکر امريکائي بخاطر سوزانيدن جسد دو جنگجوي طالب ،با اقدامات انضباطي بروبرو خواهند شد ، اما تعقيب قانوني نخواهند شدزيرا نگراني هاي صحي انگيزه اين عمل انها بوده است.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که قوماندان هاي نظامي امريکا فورا در اين باره تحقيقات را براه انداخته اند و عهد نموده اند ،هر شخصيکه مقصر اين عمل شناخته شود شديدا مجازات خواهد شد.

جنرال جيسن کميا،قوماندان عمليات ائتلاف تحت رهبري امريکا در مورد اين حادثه گفت ،دوصاحب منصب نظامي خورد رتبه که سوزانيدن اجساد را دستور دادند سرزنش و توبيخ خواهند شد ،زيرا انها نشان دادند که فاقد تفاهم مذهبي و کلتوري بودند و درموقعيکه به اين عمل دست زدند ملتفت اشتباه خود نبودند.

XS
SM
MD
LG