لینک های دسترسی

اظهار آمادگي  رئيس جمهور سابق  کورياي جنوبي به مسافرت به  کورياي شمالي


کيم داي جونگ رئيس جمهور اسبق کورياي جنوبي ميگويد مي خواهد جهت ملاقات مجدد با کيم جونگ ايل بزودي به کورياي شمالي مسافرت کند .

کيم داي جونگ که ۸۰ سال عمردارد در سال ۲۰۰۰ بخاطر اولين ملاقات سران دو کوريا در تاريخ ، در آن سال برنده جايزه صلح نوبل شناخته شد .

آن ملاقات موجد يک سلسله ابتکارات صلح ، بشمول يکجا شدن هاي مجدد خانواده هاي کوريائي و اعمار مجدد يک قطار آهن در بين دو کوريا شد .

آژانس « يونهپ» گذارش ميدهد رئيس جمهور اسبق کورياي جنوبي ميگويد در مسافرت پيشنهادي او به کورياي شمالي ، هرگاه صورت گيرد ، بر اهميت صلح بين کورياي جنوبي و شمالي تاکيد خواهد شد .

دو کشور طي بيش از ۵۰سال اخير و از هنگاميکه جنگ در بيبن شان بالاثر صرف يک متارکه خاتمه يافت ، از نظر تخنيکي در جنگ قراردارند .

XS
SM
MD
LG