لینک های دسترسی

Breaking News

هواي نامساعد در مناطق زلزلۀ زدۀ پاکستان  مساعي خيريه را معطل ساخت


برفباري شديد و باران در کشمير پاکستان ملل متحد مجبور ساخت را پرواز هاي انتقال مواد امداد را در دومين روز مکرر معطل سازد.

بن ملور يک سخنگوي ملل متحد گفت قراربود پرواز هاي طيارات امروز دوشنبه از سر گرفته شود اما هواي نامساعد جوي آن پرواز ها را فسخ نمود.

ادارۀ هوا شناسي پاکستان دوام برفباري شديد را در منطقۀ زلزلۀ زده تا روز چهارشنبه پيشگويي کرده است و اين ترسها را مصرح ساخته که شايد برفکوچ ها و لغرشهايي زمين بوقوع بپيوندد.

مامورين پاکستاني مي گويند لغرشهاي زمين تازه جاده هاي کليدي را در دره هاي نيلم وجيلم مسدود ساخته که به مظفر آباد مرکز کشمير پاکستان مي انجامند.

در حاليکه سردي هوا همچنان زير صفر باقي مانده نگراني ها دربارۀ امکان امراض ناشي از هواي سرد بخصوص در بين اطفال و کهن سالان رو به افزايش ميباشد.

XS
SM
MD
LG