لینک های دسترسی

Breaking News

اقدامي ايران در جهت ارجاع منازعۀ ذروي آنکشور با غرب


ايران ميگويدهر اقدامي در جهت ارجاع منازعۀ ذروي آنکشور با غرب به شوراي امنيت ملل متحد به مفهو م ختم سعي ديپلوماتيک براي حل اين مسأله خواهد بود.

مامورين ارشد ايران ميگويند پنج عضودايمي شوراي امنيت ملل متحد دليل موجۀ قانوني ندارند تا ايران به آن ارجاع گردد.

ساعاتي قبل وزراي خارجۀ برتانيه، فرانسه، روسيه، چين و ايالات متحده با حمايت جرمني و اتحاديۀ اروپايي اعلاميه يي به نشر رسانيده ميگويند ادارۀ انرژي بين المللي بايد بروز پنجشنبه روي ارجاع ايران به شوراي امنيت راي گيري نمايد.

اين بيانيه همچنان ميگويد هر اقدام شوراي امنيت بايد تا ارائه يک گزارش فعاليت هاي ذروي ايران در ماۀ مارچ توسط البرادي رئيس ادارۀ بين المللي انرژي اتمي معطل باشد.

ايران قبلأ تهديد نموده است در صورت مداخلۀ شوراي امنيت درين منازعه به تمام همکاري هاي آنکشور با ادارئۀ بين المللي انرژي اتمي ملل متحدخاتمه داده و غني سازي يورانيوم که يک مرحلۀ حساس مواد سوخت ذروي است از سر خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG