لینک های دسترسی

فشرده گزارش روز نامه نيويارک تايمز بقلم کارلوتا گال که از دشت بولان ولايت هلمند فرستاده است.


روز نامه مي نويسد:

کشت خشخاش چنان از کنترول خارج است که با وصف مساعي حکومت ،و صرف مليون ها دالر کمک در تربيه افراد براي جلو گيري از زرع خشخاش و معاونت با زارعين که به زرع ساير محصولات زراعتي بپردازند ، در موقف افغانستان بحيث بزرگترين توليد کننده ترياک در جهان، تغيري رونما نشده است.

روز نامه از قول مامورين حکومت و کارمندان امداد گزارش ميدهند که در سال جاري نيز حاصلات ترياک بسيار زياد خواهد بود. روز نامه از فيض احمد شير زاد ، امر اداره مبارزه با مواد مخدر ولايت هلمند که توليد کننده عمده ترياک است ، نقل قول ميکند که سال گذشته چهل فيصد زمين هاي زراعتي در ولايت هلمند براي زرع خشخاش مورد استفاده قرار گرفت و امسال در بعضي نواحي هشتاد فيصد زمين ها براي اين مقصد بکار رفته است.

خبر نگار روز نامه نيو يارک تايمز که با بعضي زارعين صحبت نموده مي نويسد که انها ميگويند به پول ضرورت دارند و براي امرار زندگي به اين کار مبادرت مي ورزند و تا جهان باقيست از زرع خشخاش دست نخواهند کشيد. و اگر حکومت اول وسايل اسايش انها را فراهم نکند ، انها کشت کوکنار را متوقف نخواهند ساخت.

خبر نگار روز نامه نيو يارک تايمز علاوه ميدارد که زارعين در دشت بولان ولايت هلمند، از زرع خشخاش ، که از ان ترياک توليد ميشود ، احساس شرمندگي نمي کنند. روز نامه از قول اداره ضد مواد ملل متحد نقل قول ميکند که افغانستان سه ربع ترياک جهان را توليدميکند .

و تقريبا همه ترياکي که در روسيه بفروش ميرسد و ۷۵ فيصد از ان به بازار هاي اروپا سرا زير ميشود ، از افغانستان نشئات ميکند. و ولايت هلمند به تنهائي چهل فيصد محصولات خشخاش کشور را توليد ميکند.

همچنان در ارتباط به همين موضوع اژانس خبري رساني رويترز از مسکو از قول يک مامور اداره ضد مواد مخدر روسيه روز پنجشنبه گزارش داد ، در حاليکه گروه هاي جنايتکاران سيلي از هيروئين را از افغانستان به کشور سرازير ميسازند، قاچاق مواد مخدر روسيه به پانزده مليارد دالر در سال رسيده است.

اژانس خبري علاوه ميدارد که بعد از سقوط اتحاد شوروي استعمال مواد نخدر در انکشر بيشتر شده و و روس ها مصرف کنندگان عمده مواد مخدر شده اند که توسط باند هاي خوب سازمان يافته بطور قاچاق بکشور اورده ميشود.

رويترز از ولاديمير زوبرين، معاون اداره فيدرال ضد قاچاق مواد مخدر روسيه که در يک کنفرانس مطبوعاتب صحبت ميکرد ، گزارش ميدهد که تجارت موادمخدر روسيه به ارزش پانزده مليارد دالر در سال تخمين ميشود ،که بعضي انرا کم و يا زيادميگويند، ولي در واقع احتمال دارد بيشتر بيشتر باشد.

اژانس رويترز مدعي است که ترياک مزارع خشخاش افغانستان به هروئين تبديل شده و سپس با استفاده ازراه هاي که از تاجکستان، قزاقستان و قرغزستان از طريق اسياي مرکزي طور قاچاق به روسيه انتقال داده ميشود.

XS
SM
MD
LG