لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت رئيس جمهور چين به شمال افريقا


هوشينتاو رئيس جمهورچين امروز دوشنبه ، در شروع يک مسافلرت کوتاه به چند کشور افريقائي ، که هدف از آن حصول نفت بيبشتر براي اقتصاد در حال شگوفان چين و تامين فروشگاه هاي جديد براي اموال واشياي سخت چين است، وارد المغرب شد.

هو در حريان اين مسافرت اش به المغرب با شاه آنکشور محمد ششم بر موضوعات همکاري هاي تجاري ، فرهنگي وعلمي مذاکره خواهد کرد .

ميزان تجارت بين چين و المغرب بسرعت رو به افزايش نهاده است ، چنانچه سال قبل اين رقم به تقريباً يک ونيم ميليارد دالر رسيد.

اما صنايع عمدتاً نساجي المغرب ، ازتوريد از حد زياد نساجي چين صدمه ديده است . چين همچنان سهميه خودرا در فروشگاه هاي نساجي اتحاديه اروپائي ، به زيان المغرب ، زياد ساخته است .

رئيس جمهور چين حين مسافرت اش به نايجريا و کينيا دراواخر هفته توجه اش را بر تامين مواد نفتي متمرکز خواهد ساخت .

رئيس جمهورچين حين مسافرت به عربستان سعودي ، که قبل ازمسافرت جاري اش به قاره افريقا نمود ، موافقه نامه اي رادر زمينه خريداري مواد نفتي امضا نمود .

XS
SM
MD
LG