لینک های دسترسی

قواي عراقي  بخش عمدۀ خدمات امنيتي را تاختم سال جاري به عهده خواهد گرفت


نوري المالکي صدرعظم عراق ميگويد قواي عراقي تا ختم سال جاري ادارۀ وضع امنيتي اکثر حصص کشوررا از عساکر خارجي بدست خواهد گرفت .

المالکي ، که دريک کا نفرانس مشترک مطبوعاتي در بغداد با توني بلير صدراعظم بريتانيا صحبت مي کرد گفت انتقال اداره امنيتي سراز ماه آينده دردو ولايت عراق آغازخواهد شد.

صدراعظم عراق گفت خدمات امنيتي ساير ولايات به تدريج به قواي عراقي سپرده خواهد شد، بجز بغداد و الانبار که شاهد شديدترين خشونت ها بوده است .

توني بلير گفت حکومت جديد وحدت ملي عراق يک آغاز نوين براي عراق است . بليرگفت جنگ در عراق نظربه آنچه که انتظار ميرفت طولاني تر و دشوار تر بوده است .

طي باز ديد غير مترقبه بليراز بغداد ، انفجار بم هاي تعبيه شده دردو موتر ،حد اقل شش تن رادر پايتخت هلاک ساخت .

XS
SM
MD
LG