لینک های دسترسی

Breaking News

در تيمور شرقي در حاليکه پناه گزينان فرار ميکنند، چپاول و جنگ ادامه دارد


شانانا گوزماو، رئيس جمهور تيمور شرقي در کوشش براي اعادۀ نظم در قبال يک هفته خشونت، کنترول قواي نظامي آن کشور را بدست گرفته است.

گوزماو همچنان امروز وزراي دفاع و داخلۀ خود را برطرف کرد که او را در موقف کنترول کامل امور دفاعي و امنيتي کشورش فقيرش قرار ميدهد.

عساکر حافظ صلح بين المللي برهبري آستراليا در قسمت خاموش ساختن خشونت کمک ميکنند ولي جنگ و چپاول در ديلي، پايتخت تيمور شرقي در حالي ادامه دارد که ساکنين منطقه در جستجوي مواد غذائي و مواد سوخت هستند.

جنگ بين عساکر سابق و قواي حکومتي آغاز يافت ولي به جنگ بين دسته هاي بي بند وبار مبدل گرديده باعث سوزانيدن خانه ها و ساير عمارات گرديد. بعضي ازين عمارات صرف در تقريباً ۱۰۰ متري قصر رياست جمهوري قرار داشت.

ملل متحد تخمين ميکند که ۷۰ هزار نفر از خشونت هاي پايتخت فرار کرده اند.

بسياري مردم الکتيري صدراعظم را مسؤل برخورد نادرست با موضوع شورش قواي نظامي ميدانند که منجر بخشونت هاي فرقوي گرديد و خواستار استعفي او شده اند.

XS
SM
MD
LG