لینک های دسترسی

نمايندۀ کورياي جنوبي ميگويد کورياي شمالي منطقه را بي ثبات ميسازد


وزير وحدت مجدد کورياي جنوبي ميگويد آزمايش تازۀ راکت کورياي شمالي منطقه را بي ثبات ساخته و بروابط شمال و جنوب صدمه زده است.

لي جونگ سيوک، وزير وحدت مجدد کورياي جنوبي اين تبصره را امروز در حالي بعمل آورد که دو کوريا يک دور جديد ملاقات ها بسويۀ عالي را در شهر بندري بوسان در جنوب کورياي جنوبي آغاز کردند.

کوون هو اونگ، رئيس هيئت کورياي شمالي در مذاکرات خواستار همبستگي با جنوب شده گفت بدون در نظر داشت وضع فعلي آنها بايد در مسير مصالحه ادامه بدهند.

اين مذاکرات عموماً بر همکاري اقتصادي و موضوعات بشري متمرکز ميباشد ولي سيول ميگويد در نظر دارد نگراني ها در مورد آزمايش هفتۀ گذشتۀ راکت پيونگ يانگ را مطرح کند. توقع ميرود اين جلسات تا روز جمعه ادامه بيابد.

در حاليکه توکيو و ايالات متحده خواستار تعزيرات عليۀ کورياي شمالي شده اند، سيول يک طرز تقرب کمتر پرخاشگرانه را اختيار کرده خواستار از سرگرفتن مذاکرات چندين جانبه روي پروگرام ذروي پيونگ يانگ گرديده است.

XS
SM
MD
LG