لینک های دسترسی

انتقاد رئيس  پروگرام کمک هاي بشري ملل متحد از  بمباردمان  اسرائيل


جن اييگلند رئيس اداره کمک هاي بشري ملل متحد ميگويد بمباردمان هوائي اسرائيل در جنوب بيروت يک تخطي از حقوق بشري است .

جن اييگلند بعد از ديدارش از يک ساحه تخريب شده لبنان که سنگر شناخته شده حزب الله خوانده مي شود اين مطلب رااظهار کرد . او ميگويد اعمال اسرائيل در يک ساحه پر جمعيت ملکي زياده از حد است

اييگلند ميگويد ادارات تعاوني بايد بتوانند کمک هاي بشري شانرا به۵۰۰ هزار الي يک ميليو ن نفر برسانند . او بروز شننبه خواستار يک صد ميليون دالر کمک عاجل براي جلو گيري از يک بحران بشري شد .

اسرائيل ميگويد سعي دارد به اهالي ملکي صدمه اي نرساند و حزب الله را به انجام عمليات در ساحات پرجمعيت ملکي متهم ميسازد .

هزار ها تن از لبناني ها از جنوب لبنان فرار مي کنند وساير کشور ها نيز به تخليه اتباع شان از لبنان ادامه ميدهند .

بيش از ۲۵ هزارتن از افراد ي که از لبنان خارج شده اند به جزيره قبرس ، که در نزديکي لبنان واقع است ، برده شده اند .

جارج ايليکاس وزير خارجه قبرس گفته است هرگاه قرار باشد قبرس هزار ها تن از تخليه شدگان لبناني از شر خشونت جاري را بپذيرد ، به معاونت پولي دول اروپائي محتاج خواهد شد .

XS
SM
MD
LG