لینک های دسترسی

انان در بيروت با صدراعظم لبنان و وزير مربوط حزب الله در کابينۀ آن کشور ملاقات کرد.


کوفي انان، سرمنشي ملل متحد امروز در مساعي جهت تقويۀ آتش بس بين اسرائيل و حزب الله، در بيروت با صدراعظم لبنان و وزير مربوط حزب الله در کابينۀ آن کشور ملاقات کرد.

مقامات لبناني ميگويند آقاي انان امروز در بيروت بعد از مذاکره با فؤاد سينيورا، صدراعظم، با محمد فنَيش، وزير مربوط حزب الله، ملاقات کرد.

آقاي انان حين مواطلت به بيروت گفت ميخواهد موضوع عواقب جنگ و تطبيق قطعنامۀ ملل متحد را که خواستار آتش بس و يک قواي توسعۀ يافتۀ ملل متحد ميشود، و تاکيد بر همبستگي بين المللي با رابطه به لبنان را مورد بحث قرار دهد.

رهبران لبناني از آقاي انان ميخواهند تا بر اسرائيل فشار وارد کند که انسداد راه هاي هوائي و بحري لبنان را رفع نمايد. قرار است رهبر ملل متحد همچنان از اسرائيل، سوريه و ايران نيز ديدن کند.

در عين زمان، ترکيه ميگويد موافقه نموده تا به قواي حافظ صلح ملل متحد در لبنان عسکر بفرستد. اين اقدام مستوجب منظوري پارلمان ترکيه ميباشد.

در پاريس، ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه تقاضاي خود را از اسرائيل مبني بر رفع انسداد راه هاي بحري و هوائي لبنان، تکرار کرد.

XS
SM
MD
LG