لینک های دسترسی

ملل متحد اعزام عساکر را به دارفر منظور کرد.


شوراي امنيت ملل متحد قطعنامه اي را بتصويب رسانيده که خواستار اعزام قواي بين المللي حافظ صلح به دارفر ميشود.

بموجب اين پلان، ملل متحد قواي اتحاديۀ افريقا را که قادر به کنترول خشونت ها در مناطق غربي سودان نبوده/ جذب نموده و توسعه خواهد داد. اين اعزام قوا بدون منظوري حکومت سودان، که بکرات ماموريت ملل متحد را دران منطقه رد کرده، صورت نخواهد گرفت.

از جملۀ ۱۵ عضو شوراي امنيت ۱۲ عضو بطرفداري از قطعنامه راي دادند. روسيه، چين و قطر، همه راي ممتنع دادند.

XS
SM
MD
LG