لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ مؤقت تايلند منع بر اجتماعات را رفع ميکند.


حکومت تحت الحمايۀ قواي نظامي تايلند در نظر دارد منع اجتماعات سياسي را رفع کند ولي مقررات نظامي ادامه خواهد يافت.

سورايود چولانونت، صدراعظم مؤقت امروز در بنگکاک گفت قيود سياسي بعد از مشوره با کميتۀ رهبران کودتا، رفع خواهد شد.

مقررات نظامي و قيود مربوط به آن بعد ازان وضع گرديد که قواي نظامي تايلند تاکسين شيناواترا، صدراعظم را طي يک کودتاي بدون خونريزي در ماۀ گذشته، خلع کرد. ازان زمان تا بحال وقايع خشونت و نارضائيتي بندرت ديده شده است.

آقاي تاکسين بخاطر ادعاهاي سؤ استفاده از قدرت، با تقاضاهاي علني براي استعفي مواجه شده بود.

آقاي سورايود وعده داده که کشور را متحد ميسازد. او تا ماۀ اکتوبر سال آينده که انتخابات برگزار خواهد شد، در قدرت باقي ميماند.

XS
SM
MD
LG