لینک های دسترسی

Breaking News

برندۀ جايزۀ نوبل از چين خواستار شده تا به قرضه هاي کوچک براي مردم اجازه بدهد.


برندۀ جايزۀ صلح نوبل سال ۲۰۰۶ از چين خواستار شده تا يک کميسيون تنظيم قرضه هاي کوچک را تاسيس کند.

محمد يونس، مؤسس بانک گرامين امروز بيک کنفرانس قرضه هاي کوچک در بيجنگ گفت براي پيروزي قرضه هاي کوچک مقررات مناسب لازميست.

چين قرضه هاي کوچک را تجربه کرده ولي يونس ميگويد مقررات جاري مؤفقيت سيستمي را محدود ميسازد که در سراسر جهان بمردم فقير کمک کرده است.

بموجب مقررات چين قرضه گيرندگان نميتوانند مفاد ناشي ازين قرضه ها را به قرضه دهنده بپردازد. در نتيجه، قرضه دهندگان نميتوانند مفادي را سيستم را زنده نگه ميدارد توليد نمايند و مجبور ميشوند بساير مؤسسات کمک دهنده جهت اعطاي آن بمردم فقير متکي باشد.

يونس گفت پروگرام تمويل قرضه هاي کوچک مؤفق نخواهد شد مگر اينکه خودکفا باشد.

XS
SM
MD
LG