لینک های دسترسی

نمايندۀ تامل در پارلمان سري لانکا کشته شد.


يک عضو برجستۀ پارلمان سري لانکا که از اقليت هاي تامل نمايندگي ميکرد، امروز در کولمبو، پايتخت آن کشور بضرب گلوله کشته شد.

مقامات ميگويند ناداراج رڤيراج، يک عضو پارلمان که از اتحاد ملي تامل نمايندگي ميکرد، امروز وقتي بضرب گلوله کشته شد که از منزلش خارج ميشد. درين حمله يک محافظ او نيز بقتل رسيد.

مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا اين کشتار را محکوم کرده گفت چنين بنظر ميرسد که هدف آن بي اعتبار ساختن حکومت باشد.

شورشيان تامل، حکومت را مسؤل اين قتل خوانده آنرا کوششي براي خاموش ساختن کساني خواند که ميخواهند براي داعيۀ شورشيان تبليغ نمايند.

اتحاد ملي تامل ها وسيعاً نمايندگان شورشيان تامل پنداشته ميشوند. اين گروه ديروز از ملل متحد تقاضا کرد تا براي محافظت اهالي که در جنگ بين عساکر حکومتي و شورشيان گير مانده اند، مداخله نمايد.

در عين زمان، قواي نظامي سري لانکا ميگويد دو قايق انتحاري شورشيان تامل را در خارج سواحل شمال شرقي آن کشور تخريب کرده است.

XS
SM
MD
LG