لینک های دسترسی

جورج بش، رئيس جمهور قبل از جلسات ايپک با رهبران ويتنام ملاقات کرد.


جورج بش، رئيس جمهور اولين روز اقامت خود را در ويتنام در ملاقات با رهبران آن کشور سپري کرد تا روي اصلاحات اقتصادي و بهبود روابط بين دو کشور مباحثه نمايد.

آقاي بش امروز جهت اشتراک در کنفرانس روزهاي شنبه و يکشنبۀ سران آسيا و حوزۀ بحرالکاهل به هانوي مواصلت کرد.

آقاي بش به تعقيب مراسم مجلل استقبال در هانوي با نوين مين تريت، رئيس جمهور ويتنام و ساير مقامات آن کشور ملاقات کرد.

يک نطاق قصر سفيد بخبرنگاران گفت آقاي بش بميزبانان خود اطمينان داد که براي وادار ساختن کانگرس بمنظوري عادي ساختن روابط تجارتي بين دو کشور کار خواهد کرد. مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده چنين لايحه اي را در هفتۀ جاري رد کرد.

جورج بش، دومين رئيس جمهور ايالات متحده است که از وقت ختم جنگ ويتنام ازان کشور ديدن ميکند. بل کلنتن سلف او اولين بود.

قرار است آقاي بش در ويتنام با رهبران کورياي جنوبي، چين، روسيه و جاپان مذاکره کند.

XS
SM
MD
LG