لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: جنگ در حنوب افغانستان واکسيناسيون فلج اطفال را به مخاطره مي افگند.


ملل متحد هشدار ميدهد که جنگ ها در جنوب افغانستان واکسيناسيون مليون ها طفل را بمقابل فلج اطفال يعني پوليو بمخاطره مي افگند.

سازمان صحي جهان و يونيسف، صندوق وجهي اطفال ملل متحد، از قواي نظامي و گروه هاي ضد حکومت خواستار شده تا در جنگ وقفه اي بياورند که عمليات واکسيناسيون به پيش برده شود.

يک سخنگوي ادارۀ صحي جهان ميگويد در سال جاري ۲۹ واقعۀ پوليو در محل ديده شده است در حاليکه سال گذشته صرف چهار واقعه ديده شده بود. او ميگويد يگانه راۀ جلوگيري از مرض، يک واکسين مصون و مؤثر براي آن است.

اين ادارۀ ملل متحد هشدار ميدهد که اگر ويروس پوليو در افغانستان کاملاً مختل نشود، شايد در کشورهاي همسايه که هم اکنون عاري از مرض است، سرايت نمايد.

افغانستان يکي از صرف چهار کشوري است که مرض پوليو هنوز دران وجود دارد.

XS
SM
MD
LG