لینک های دسترسی

مشرف بر پيشنهاد حاکميت مشترک کشمير فشار مياورد.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد اگر هند به کشمير خودمختاري اعطا کرده و آنرا تحت نظارت هند و پاکستان، هردو، قرار دهد، کشورش از ادعا بران قلمرو مورد منازعه منصرف خواهد شد.

جنرال مشرف اين پيشنهاد خود را که شبيۀ پيشنهادات در مصاحبه هاي قبلي و در کتاب خاطراتش است، طي مصاحبه با تلويزيون دهلي جديد ارائه کرد.

مشرف گفت تا وقتي از ادعاي خود بر کشمير منصرف نخواهد شد که دهلي جديد عين کار را بکند.

هند مستقيماً باين پيشنهاد پاسخ نداده است. هر دو کشور اکنون بر تمام منطقه، ادعاي ملکيت ميکند. من موهن سنگه، صدراعظم هند قبلاً گفته است که سرحدات کشمير از سر ترسيم نخواهد شد ولي ميتوان آنرا بيربط ساخت.

يک عمليۀ سياسي در سال ۲۰۰۴ آغاز گرديد. توقع ميرود مذاکرات بسويۀ عالي در ماۀ جنوري از سر گرفته شود.
XS
SM
MD
LG