لینک های دسترسی

Breaking News

بش ميگويد در مورد ازدياد تعداد عساکر در عراق هنوز تصميم نگرفته است.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد در مورد اعزام عساکر بيشتر به عراق هنوز تصميم نگرفته است.

رئيس جمهور در کنفرانس مطبوعاتي ختم سال در محوطۀ قصر سفيد گفت همۀ طرق را، بشمول هدايت دادن افزايش مؤقت در تعداد عساکر، مورد ارزيابي قرار داده است. اما او ميگويد صرف در صورتي عساکر بيشتر را اعزام خواهد کرد که يک ماموريت بخصوص با آن انجام داده شود.

رئيس جمهور اذعان کرد که سال ۲۰۰۶ براي عساکر ايالات متحده در عراق سال مشکلي بود. ولي او تاکيد کرد که دشمن در عراق بايد درک کند که نميتواند عساکر امريکائي را تخويف نمايد و حکومت او عساکر را قبل از وقت از عراق برون نخواهد کرد.

آقاي بش همچنان گفت بعقيدۀ او در تعداد عساکر زميني و قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده به افزايشي ضرورت است.

آقاي بش، بارابطه به اقتصاد گفت از پيشنهاد ديموکرات ها براي افزايش در حد اقل مزد کارگران پشتيباني ميکند ولي او گفت اين عمل بايد با کاهش در ماليات و مقررات تشبثات کوچک همراه باشد. او گفت با ديموکرات ها همکاري خواهد کرد تا اقتصاد را قوي نگهدارد.

ديموکرات ها در انتخابات عمومي ماۀ نومبر کنترول هردو مجلس کانگرس را بدست آوردند.

XS
SM
MD
LG