لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان قرغزستان از کوشش رئيس جمهور جهت تقرر مجدد صدراعظم جلوگيري کرد.


پارلمان قزاقستان از کوشش کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور، جهت تقرر مجدد صدراعظم سابق ممانعت کرد.

اعضاي پارلمان با ۳۹ مقابل ۲۳ راي امروز منصوب ساختن مجدد فيلکس قلوف، صدراعظم را که ماۀ گذشته استعفي کرد، رد نمودند.

آقاي قلوف گفت مطمئن است رئيس جمهور او را دوباره نامزد خواهد نمود.

بموجب قانون اساسي، اگر پارلمان نامزدي صدراعظم را سه بار رد نمايد، رئيس جمهور ميتواند پارلمان را منحل سازد.

آقاي قلوف بمنظور احتجاج عليۀ تعديلي در قانون اساسي استعفي کرد که قدرت رئيس جمهور را کاهش داده و قدرت پارلمان را بيشتر ميسازد.

باقي يوف، رئيس جمهور در ماۀ نومبر اين قانون اساسي جديد را توشيح کرد تا يک بحران سياسي ناشي از ادعاي مخالفين را خنثي سازد که حاکي بود رئيس جمهور تعهدات خود را در مورد اصلاحات ديموکراتيک برآورده نساخته است.

اما او بزودي اوضاع را معکوس ساخته با تهديد منحل ساختن پارلمان، تعديلاتي را در قانون اساسي پيشنهاد کرد تا قدرت خود را اعاده کند.

XS
SM
MD
LG