لینک های دسترسی

اظهارآمادگي طالبان براي گشودن مکاتب خود شان


طالبان شو رشي افغانستان ميگويند در ساحات تحت اداره شان مکاتب را تاسيس خواهند کرد . عبالحي مطمئن در يک مخابره تيلفوني از يک محل مخفي در اواخر روز شنبه گفت اين مکاتب احداث خواهد شد تا با تبلغات غرب و دست نشاندگان آن عليه اسلام ، مقابله گردد.


طالبان حکومت حامد کرزي را دست نشاندهء غرب ميخوانند .


سخنگوي طالبان گفت مکاتب مورد نظر طالبان در ماه مارچ باز خواهد شد و دروسي را موافق باتعاليم اسلامي و جهاد تدريس خواهد کرد .


صد ها مکتب ، بخصوص در مناطق جنوب وشرق متشنج و آسيب پذير افغانستان ، بعداز حملات طالبان برآنها ، به نسبت ترس معلمين و معلمات مسدود شده است .

XS
SM
MD
LG