لینک های دسترسی

Breaking News

ساکنين کشمير هند بمناسبت سالگرد مواصلت عساکر هندي به ان قلمرو، اعتصابي را براه انداخته اند


امروز بمناسبت شصتمين سالگرد مواصلت عساکر هندي بمنطقه، دکان ها و دفاتر در سري نگر، شهر عمدۀ کشمير هند، مسدود ميباشد.

اين اعتصاب بسياري از بخش هاي سرينگر را مسدود ساخته است. اکثر مکاتب و دفاتر دولتي و بسياري از تشبثات خصوصي مسدود شده است.

از کدام خشونت هاي جدي گزارش داده نشده است. گروه هاي اسلاميست جدائي طلب بعنوان احتجاج عليۀ مواصلت سال ۱۹۴۷ قواي هندي دران منطقۀ مورد منازعه خواستار اين اعتصاب شده بودند.

عساکر هندي بعد ازان به کشمير سوق داده شدند که حکمروايان هندوي آن منطقۀ هماليه بمنظور مدافعه عليۀ تهاجم افراد قبايلي تحت الحمايۀ پاکستان، خواستار کمک شدند.

هند دو ثلث کشمير را تحت کنترول دارد و پاکستان بقيۀ آنرا. هند و پاکستان، هردو مدعي هستند که بر تمام آن قلمرو حاکميت دارند.

بعضي از گروه هاي جدائي طلب خواستار استقلال و ساير خواستار الحاق به پاکستان ميباشند.

XS
SM
MD
LG